088 179 9999
OVERNAME VAN EEN UITZENDKRACHT

1:Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met de uitzendkracht
Hou rekening met het overeengekomen aantal uren waarna een uitzendkracht kosteloos kan worden overgekomen. Doe dat niet eerder, want als je de uitzendkracht in dienst neemt vóór afloop van het uitzendcontract, dan bent U een restant bedrag (boete) verschuldigd voor werving en selectie kosten.

Overleg dus altijd eerst met het uitzendbureau voordat U de uitzendkracht
• Rechtsreeks aanneemt
• Via derden tewerkstelt
• In dienst treed bij de partij waar de inlener aan uitleent
• Als de uitzendkracht als ZZP’er bij U gaat werken

2: de proeftijd
Een uitzendkracht die al langer dan twee maanden bij je werkt, mag je geen proeftijd meer opleggen zodra je hem zelf in dienst neemt.
Die proeftijd wordt hij geacht al te hebben doorlopen. Tenminste: als je hem aanneemt voor vergelijkbaar werk als hij in zijn uitzendperiode deed.

3: Een vast contract
Wil je een uitzendkracht overnemen, houd er dan rekening mee dat hij al langere tijd voor het uitzendbureau kan werken. Meestal gebeurt dat op basis van tijdelijke contracten.

Daaraan zijn strikte regels verbonden.

  1. Werknemers mogen volgens de wet maar drie keer achter elkaar een tijdelijk contract krijgen; het vierde contract moet per se een vast contract zijn.
  2. Iemand die eerst als uitzendkracht bij een inlener heeft gewerkt, heeft er sowieso al één contract (bij het uitzendbureau) op zitten.
  3. Als de uitzendkracht bijvoorbeeld vaak ziek is geweest of al langer als uitzendkracht aan de slag is, kan het uitzendbureau hem een paar keer hebben uitgezwaaid – om hem daarna opnieuw in dienst te nemen. Als dat al drie keer is gebeurd - ook al is dat bij andere werkgevers - zit de inlener dus meteen vast aan een vast contract.

Daarnaast geldt een beperking in tijd. Op dit moment is het zo dat een werknemer die al drie jaar via tijdelijke contracten werkt, automatisch een vast contract krijgt. Daar hoeft niets voor te gebeuren; het gaat automatisch.

4:Tewerkstelling als ZZP’r na dienstverband
Als blijkt dat er sprake is van dienstbetrekking dient U vaak rekening te houden met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking, spelen de volgende kenmerken een rol:
1. de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken
2. de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen
3. de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever

1.Verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking':
1. Als de opdrachtnemer het werk niet kan uitvoeren, mag hij zich laten vervangen en meldt hij aan de opdrachtgever dat er een vervanger is. Als de opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit of de ervaring van de vervanger, zoeken opdrachtnemer en opdrachtgever samen naar een andere vervanger.
2. De opdrachtnemer kan zich alleen laten vervangen door een opdrachtnemer die bij de opdrachtgever bekend is, of door de opdrachtgever goedgekeurd is.
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking':
1. De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets over te zeggen heeft.
2. De opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor het naleven van de afspraken.
3. De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoert, ook als dit tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert. De opdrachtgever heeft niet het recht vervangers te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties, zoals relevante diploma's en certificaten. Deze objectieve kwalificaties zijn door de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald voordat de opdracht aangenomen wordt en zijn toegevoegd aan de overeenkomst.

2.Verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking':
1. De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.

3.Gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking':
1. De opdrachtnemer moet alle aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever opvolgen.
2. De opdrachtnemer moet werken volgens de richtlijnen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld bedrijfsprotocollen).
3. De opdrachtnemer moet doorlopend verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever bespreekt het werk met de opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst.
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking':
1. De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier het werk uit te voeren.
2. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan, geheel zelfstandig uit.
3. De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de opdrachtnemer.

Andere bepalingen die een rol spelen bij de beoordeling
Naast de kenmerken van een echte dienstbetrekking spelen ook andere bepalingen een rol bij de beoordeling of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking.
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'dienstbetrekking':
1. De opdrachtnemer mag niet werken voor andere opdrachtgevers.
2. De opdrachtnemer mag tijdens de overeenkomst en de 2 jaar na afloop van de overeenkomst geen contact onderhouden met klanten of relaties van de opdrachtgever met als doel direct of indirect diensten aan deze klanten of relaties te leveren.
De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking':
1. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn niet van plan een arbeidsovereenkomst volgens de wet aan te gaan en willen alleen een contract afsluiten op basis van de overeenkomst van opdracht volgens het Burgerlijk Wetboek.
2. De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling.
3. De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen en betaalt daar ook zelf voor.
4. Als de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet op tijd kan nakomen, of de uitgevoerde opdracht voldoet niet aan de overeengekomen eisen, dan neemt hij de herstelkosten voor eigen rekening.
5. In de overeenkomst hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald wanneer de opdracht afgerond en opgeleverd wordt.
6. De opdrachtnemer heeft de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten die voortkomen uit zijn werkzaamheden.
7. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht de resultaten van zijn werkzaamheden eenmaal te gebruiken voor het doel waarvoor hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
8. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtgever heeft opgelopen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze schade kan door hemzelf of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.

"Opdrachtgever"
"Opdrachtnemer"

Copyright BeterBaan 2023
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.